ต้นสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบของหน่วยงานเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร ชีวภาพที่เก็บรักษาอยู่ที่หน่วยงาน
2. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อหาโมเดลที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและบริหารทรัพยากรชีวภาพ
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลวัตป่ามอสิงโต โดยเฉพาะผลกระทบต่อการออกดอกออกผลของพืช พืชอาหารชะนีและสัตว์ป่า การกระจายเมล็ดพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
4. โครงการการกระจายและการรอดชีวิตของเมล็ดและต้นอ่อน ณ แปลงวิจัยมอสิงโต: การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อสร้างสมมุติฐาน
5. โครงการศึกษาผลกระทบของชายขอบป่าต่อสังคมนก อัตราการรอดของรังนกและสังคมของสัตว์ผู้ล่ารัง
6. การสำรวจประชากรต้นไม้แปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต
7. โครงการการกระจายตัวและการรอดชีวิตของต้นอ่อน ณ แปลงวิจัยมอสิงโต: การวิเคราะห์ข้อมูล และการทดลองภาคสนาม ติดตั้งและใช้งานเครื่องมือและระบบการวัดค่าแสงและความชื้นในดินใน พื้นที่จริงในป่าเขตร้อนและดำเนินการในการเก็บข้อมูล
8. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าว ไทย ร่วมกับการใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูป่าชายเลน วิจัยการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งซีออสไอน์แมค และรากไม้เทียมในทะเล ด้วยแรงงานคนโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๐ วัน และได้ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ในบ่ออนุบาลโกงกางไอน์แมค ๓ ชนิด ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสม และต้นลำพู โดยปลุกคละกันเพื่อศึกษาอัตรารอดของต้นไม้แต่ละชนิดไปพร้อมกัน รวมทั้ง ผู้วิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตร การประดิษฐ์ในประเทศไทย เรื่องการคาดการณ์ฝนระยะสั้น ซึ่งเป็น การประยุกต์ใช้กระบวนการในการคำนวณหาข้อมูลกระแสลมในระดับท้องถิ่น
9. โครงการศึกษาสาหร่ายใบมะกรูด เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเล ศึกษาวิธีการ เพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนสาหร่ายใบมะกรูด และความสามารถของสาหร่ายใบมะกรุดต่อการสะสม คาร์บอน และคุณภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตที่สร้างขึ้น
10. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรมประเภท ต่างๆ
11. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาไปใช้ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืช
12. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
13. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาเป็นยาและสารมูลค่าสูง
14. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและใช้เป็นอาหารคนและสัตว์
15. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์
16. โครงการ การนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมสารสกัด สมุนไพรว่านสาวหลงและว่านเพชรหึงจากพื้นที่โครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน
17. การประเมินศักยภาพของจุลินทรีย์ในการผลิตกรดไขมันในระดับห้องปฏิบัติการ
18. ศึกษานิเวศวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ดตับเต่าดำ หลังน้ำท่วมในพื้นที่เพาะเลี้ยง แบบธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดให้กลับคืนมา
19. ศึกษาการเจริญและพัฒนาการของเห็ดเผาะและพืชอาศัยภายหลังการปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ
20. จัดทำหนังสือ พรรณไม้ในแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต “Flora of Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand” ภาคภาษาอังกฤษ
21. คลังจัดเก็บ ดูแลและบำรุงรักษา วัสดุชีวภาพ และทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
22. จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและการพัฒนาวัคซีน
23. โครงการศึกษาสภาวะแวดล้อมและหัวเชื้อของเห็ดตับเต่าในพื้นที่บ้านสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา
24. ปัจจัยแวดล้อมและการเพิ่มผลผลิตของเห็ดระโงกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
25. การใช้เชื้อราแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟพริก
26. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อผลผลิตเห็ดระโงกที่เจริญร่วมกับไม้ยางนา
27. โครงการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราบิววาเรียป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหัวเชื้อและก้อนเชื้อที่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิต และส่ง มอบหัวเชื้อราบิวเวอเรียและวิธีการผลิตที่มีมาตรฐานให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ.เชียงใหม่ และศูนย์ทดสอบไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ จ.พิษณุโลก
28. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการข้อมูลจุลินทรีย์
29. การจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้กับหน่วยงานที่มีวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้นำไปใช้ในการดำเนินการให้เกิดความ ปลอดภัย
30. การจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
31. การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย หลักสูตร ขั้นต้น หลักสูตรขั้นกลาง หลักสูตรเร่งรัด และหลักสูตรปฏิบัติการ
32. โครงการจัดทำแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน จัดทำข้อเสนอร่างแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าในการเคลื่อนย้ายพืชดัดแปลง พันธุกรรมข้ามพรมแดนตามพิธีสารคาร์เตฮานาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งใช้ข้อพิจารณา ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพควบคู่กับข้อพิจารณาด้านสังคมเศรษฐกิจ
33. การวิจัยด้านการจัดทำ DNA Barcode และ Molecular technologies เพื่อการพัฒนาฐานทรัพยากรจากพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์ เพื่ออาหาร การเกษตรและยารักษาโรค
34. เสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
35. โครงการสร้างกระบวนการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสร้างกลไก การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (BEDO-ABS Concept)
36. โครงการในการพัฒนากลไกในการเข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์และติดตามตรวจสอบการใช้วัสดุชีวภาพ
37. โครงการเครือข่ายคลังเก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย (TNCC) และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเซียน
38. ศึกษาและจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม ให้ สอดคล้องกับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพและกฎระเบียบสากลอื่น ๆ (ปี พ.ศ. 2562)
39. เสริมความรู้ด้านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
40. จัดทำหนังสือพรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา
41. จัดทำหนังสือการเพาะเลี้ยงไรแดง 4 ชนิด
42. การสัมมนาเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
43. การสัมมนาวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
44. โครงการการพัฒนาหัวเชื้อเห็ดเผาะเพื่อการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน อยู่ในระหว่างการพัฒนาหัวเชื้อเห็ดเผาะที่เจริญได้ดีบนวัสดุเพาะที่สามารถนำไปประยุกต์ในการปลูกเชื้อเห็ดเผาะ
45. การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับจุลินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ระยะยาว
46. การศึกษาการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นยางนากับเชื้อเห็ดระโงก และเห็ดเผาะ ภายหลังการปลูกเชื้อและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล
47. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการพัมนาเป็นเครื่องสำอางค์
48. โครงการการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านริ้วรอยที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรว่านสาวหลงและว่านเพชรหึงจากพื้นที่โครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน
49. การจัดทำหนังสือ พรรณไม้ในแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต “Flora of Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand” ภาคภาษาอังกฤษ
50. การพัฒนาเครื่องมือติดตามและสกัดข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทย จากฐานข้อมูลบทความวิชาการนานาชาติ
51. การบำรุงรักษาระบบบูรณาการฐานข้อมูล Thai Science Bioresources and Biotechnology (Thai2Bio) ฐานข้อมูลจุลินทรีย์